Sdílet na Twitteru Sdílet na FB

Modernizace výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím ICT technologií

Vybavení učeben ICT

Tato aktivita je zaměřena na vybudování dvou zcela nových učeben vybavených ICT technikou. Jednu lze popsat jako „klasickou“ učebnu pro výuku ICT s možností využití výuky ostatních předmětů. Druhá je realizována pro potřeby žáků rodinné školy (se specifickým vybavením pro tyto žáky). V učebnách se budou realizovat obsahy ŠVP, implementovat a ověřovat učební opory vzniklé v dalších klíčových aktivitách projektu. Tato aktivita je naplánována jako nezbytná vstupní činnost, zajišťující platformu právě pro další projektové aktivity.

Školení pedagogických pracovníků

Tato aktivita je zaměřena na pedagogické pracovníky, na jejich další vzdělávání související s jejich prací na realizaci aktivit projektu a jejich implementaci do výuky.
  • Efektivnější výuka – hodnocení a evaluace Seminář je zaměřen na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti evaluace, autoevaluace a monitorování kvality vzdělávání s ohledem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Příjemci: 30 pedagogických pracovníků – dvoudenní školení
  • Implementace a inovace ŠVP Seminář je zaměřen na využití evaluačních nástrojů a metody ověřování procesu inovace ŠVP v rámci mezipředmětových vztahů. Součástí této aktivity je i zahraniční stáž pedagogických pracovníků na škole podobného typu. Příjemci: 30 pedagogických pracovníků – dvoudenní školení, 4 pedagogičtí pracovníci – zahraniční stáž
  • Softwarové aplikace a jejich využití při tvorbě učebních opor Seminář je zaměřen na seznámení a prohloubení znalostí práce s výukovým softwarem v realizovaných učebnách, s metodami výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci využití ICT vybavení. Příjemci: 30 pedagogických pracovníků – dvoudenní školení
  • Interaktivní tabule v praxi Seminář je zaměřen na seznámení se softwarem pro práci interaktivních tabulí,a samotnou práci s tímto multimediálním prostředkem, který bude součástí vybavení realizovaných učeben v rámci projektu. Příjemci: 7 pedagogických pracovníků – jednodenní školení

Tvorba učebních opor a webového portálu

Tato klíčová aktivita je stěžejní aktivitou projektu a jejím výstupem jsou nové učební opory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblastech Společenské výchovy, Rodinné a zdravotní výchovy, Českého jazyka,Technické dokumentace a Základů pečovatelství. Tvorbou těchto učebních opor chceme přispět k lepšímu rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a za jejich pomoci lépe implementovat učivo ŠVP. Pro přípravu těchto opor bude využito kompetencí získaných v jednotlivých školeních a techniky získané v rámci realizace projektu. V rámci této aktivity bude dodavatelsky vytvořeno prostředí pro elektronické umístění učebních opor na webu.

Projektové dny

Tato klíčová aktivita je zaměřena na posílení inkluzivního prostředí. Toto spočívá především ve společné práci na přípravě projektových dnů na daná témata a společné prezentaci těchto prací ostatním žákům a veřejnosti. Na realizaci se budou podílet žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i ostatní žáci pod vedením týmu pedagogů. Témata projektových dnů:
  • Rasismus a xenofobie
  • Integrace hendikepovaných osob ve společnosti
  • Náboženská tolerance a etika
  • Regionální specifika

Evaluace výstupů včetně závěrečné konference

Náplní této klíčové aktivity je vyhodnocení kvality zpracovaných učebních opor, jejich závěrečná korektura. Tisk a elektronické zpracování. Na závěr bude uspořádána odborná konference pro odbornou veřejnost a vydán sborník příspěvků na zpracovávaná témata.

Připojené dokumenty

Modernizace výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím ICT technologií - realizační týmStáhnout dokument »
Modernizace výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím ICT technologií - klíčové aktivityStáhnout dokument »

Kompletní výstupy projektu

Archiv s výstupy projektu si můžete stáhnout zde.

Učební opory

Základy pečovatelství - žáci - učební opora pro OP-VK CZ.1.071.2.0903.0008Stáhnout dokument »
Základy pečovatelství - učitel - učební opora pro OP-VK CZ.1.071.2.0903.0008Stáhnout dokument »
Společenská výchova - žáci - učební opora pro OP-VK CZ.1.071.2.0903.0008Stáhnout dokument »
Společenská výchova - učitel - učební opora pro OP-VK CZ.1.071.2.0903.0008Stáhnout dokument »
Rodinná a zdravotní výchova - žáci - učební opora pro OP-VK CZ.1.071.2.0903.0008Stáhnout dokument »
Rodinná a zdravotní výchova - učitel - učební opora pro OP-VK CZ.1.071.2.0903.0008Stáhnout dokument »
Odborné kreslení - žáci - učební opora pro OP-VK CZ.1.071.2.0903.0008Stáhnout dokument »
Odborné kreslení - učitel - učební opora pro OP-VK CZ.1.071.2.0903.0008Stáhnout dokument »
Český jazyk - žáci - učební opora pro OP-VK CZ.1.071.2.0903.0008Stáhnout dokument »
Český jazyk - učitel - učební opora pro OP-VK CZ.1.071.2.0903.0008Stáhnout dokument »

zavřít

Předměty online

Vidíte pouze předměty pro rok 2014/2015. Pro zobrazení všech předmětů použijte tento rozcestník.

Stáhnout almanach