Sdílet na Twitteru Sdílet na FB

Profil absolventa SOU

75-41-E/01 Pečovatelské služby – ŠVP Pečovatelské práce

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména: - při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, - při zajišťování chodu domácnosti klienta nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Dále se uplatní: - v úklidových službách v různých zařízeních (např. sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.), - v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, - při šití a opravách prádla a bytových doplňků, - při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti. Očekávané kompetence absolventa: - poskytuje přímou obslužnou nebo asistentskou péči klientům, - pomáhá při zajišťování chodu domácnosti, - pomáhat při zajišťování sociálních služeb, - provádí úklid v sociálních, ubytovacích aj. zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách, - umí připravovat jednoduché pokrmy a nápoje, dodržovat hygienické požadavky při jejich přípravě, - ovládá šití a opravy prádla a bytových doplňků, - ovládá praní a žehlení prádla a oděvů, - dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, - usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, - jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, - ovládá práci s textem, umí vyhledávat a zpracovávat informace, - umí posoudit reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadnout důsledky svého jednání a chování v různých situacích, - umí pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, - má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, - umí pracovat s PC a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií. Dokumenty: ŠVP vzdělávacího oboru

36-67-E/01  Zednické práce  – ŠVP Zednické práce

Absolvent se uplatní v povolání zedník při těchto činnostech: - je schopen provádět zednické práce na pozemních stavbách, - zdění zdiva, betonování, montáži prefabrikátů, - povrchové úpravě zdiva omítkami, - jednoduchých  izolacích. Očekávané kompetence absolventa: -  zná možnosti dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání, -  spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi, - chápe význam životního prostředí pro člověka, - má reálnou představu o pracovních, platových podmínkách v oboru, - zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, - správně používá a převádí běžné jednotky, - rozpozná základní tvary předmětů a jejich vzájemnou polohu v rovině i prostoru, - pracuje s osobním počítačem a prostředky informačních technologií, - komunikuje elektronickou poštou, - používá technickou dokumentaci pozemních staveb, čte jednoduché výkresy a náčrty, - provádí jednoduché výpočty spotřeby materiálu, - připravuje a organizuje pracoviště, - dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje, předpisy požární ochrany. Dokumenty: švp_Zednické práce

Praktická škola dvouletá  78-62-C/02

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 2 roky, denní studium Určeno pro: dívky, chlapce Podmínky pro přijetí ke vzdělávání: Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili: - povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením; - povinnou školní docházku v základní škole speciální; - povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání; - základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy. Zdravotní požadavky: V praktické škole dvouleté se vzdělávají  žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost ve spolupráci s lékařem příslušné odbornosti podle zdravotního postižení a školským poradenským zařízením. Na základě doporučení posuzujícího lékaře budou stanoveny požadavky na žáka, respektující jeho individuální zdravotní stav, zvláštnosti a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení. Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání: Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání. Uplatnění absolventa: Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání. Dokumenty: švp prš

23-51-E/01  Strojnické práce  - ŠVP  Zámečnické práce

Absolvent oboru Zámečnické práce se uplatní v malých středních i velkých provozovnách strojního charakteru jako strojírenský dělník, strojní zámečník, stavební zámečník, údržbář. Absolvent ovládá: -  základní úkony při ručním zpracování kovů, - dovede pracovat podle technologických postupů, používat měřidla, zhotovovat součástky, - ručně i strojně opracovávat kovy, -  opravy a seřízení jednoduchých strojů, - je schopen provádět jednoduchou údržbu zařízení budov a dílen, - dokáže se orientovat v technické dokumentaci a tabulkách. Očekávané kompetence absolventa: - zná možnosti dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání, - spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi, - chápe význam životního prostředí pro člověka, - má reálnou představu o pracovních, platových podmínkách v oboru, - zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, - správně používá a převádí běžné jednotky, - rozpozná základní tvary předmětů a jejich vzájemnou polohu v rovině i prostoru, - pracuje s osobním počítačem a prostředky informačních technologií, - komunikuje elektronickou poštou, - používá technickou dokumentaci, čte jednoduché výkresy a náčrty, - provádí jednoduché výpočty spotřeby materiálu, - připravuje a organizuje pracoviště, - dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy požární ochrany. Dokumenty:ŠVP Zámečnické práce

 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby  - ŠVP Kuchařské práce              

Absolvent se uplatní v zařízení poskytující stravovací služby a vykonává jednoduché práce: - při výrobě a podávání jídel; - při přípravě a ošetřování základních druhů surovin a potravin určených k výrobě a expedici -  teplých a studených jídel a nápojů; -  při vlastní výrobě teplých a studených jídel a nápojů; - při výdeji pokrmů, jednoduché obsluze - při základní úklidové práce. Uplatní se při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravování na pozici zaměstnance. Očekávané kompetence absolventa: - dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy požární ochrany, - zná základní druhy surovin a potravin pro přípravu jídel a nápojů, - nakládá s energií, materiálem, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky s ohledem na životní prostředí, - správně uskladňuje, ošetřuje a případně konzervuje potraviny, - provádí předběžnou úpravu surovin a potravin rostlinného a živočišného původu, - bezpečně manipuluje se stroji a ostatním kuchyňským zařízením, - zná technologické postupy při přípravě jídel a nápojů podle platných předpisů a při uplatňování zásad správné výživy, - připravuje základní polévky, omáčky, přílohy a bezmasé pokrmy, - umí základní tepelné úpravy mas, - připravuje základní výrobky studené kuchyně, jednoduché moučníky a dietní pokrmy, - ovládá technickou i estetickou stránku expedice pokrmů a nápojů, - ovládá základy jednoduché obsluhy, - umí udržovat a čistit inventář, - provádí úklidové práce na pracovišti a v provozu, - ovládá práci s textem, umí vyhledávat a zpracovávat informace, - pracuje v týmu, spolupracuje při řešení problémů a podílí se na realizaci společných a pracovních činností, - přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly, - dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí, - má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, - zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků. Dokumenty:ŠVP KP